Start

Ubezpieczenie uczniów od następstw   nieszczęśliwych wypadków - rok szkolny 2016/2017 (tabela zakresu ubezpieczenia, składka roczna 48zł) 


Zachęcamy do oddawania głosów na Szkołę Podstawową w Czerniejewie w programie Wzorowa Łazienka. Nagrodą jest remont szkolnych łazienek o wartości 30 000 zł oraz roczny zapas produktów Domestos. Głosowanie trwa do 30 listopada 2016 r. 
Głos na naszą szkołę można oddać tutaj


       Uwaga!
       W związku z uruchomieniem zajęć pozalekcyjnych od dnia 19 września zmiana    rozkładu jazdy szkolnych autobusów.
       
       Rozkład jazdy szkolnych autobusów od dnia 19 września 2016 r.
       
         

 

Rekrutacja do pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

ZGŁOSZENIA I WNIOSKI PRZYJMUJE SEKRETARZ SZKOŁY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.00-15.00

Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły można zgłaszać od 22 lutego do 31 marca 2016 r.

 wzór zgłoszenia do pobrania (SP)

Zgłaszanie uczniów do do klasy pierwszej gimnazjum zamieszkałych w obwodzie szkoły do 20.05.2016r.

wzór zgłoszenia do pobrania (Gimnazjum)

W dalszej kolejności na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą być zgłaszane dzieci  zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. W związku z powyższym podjęte zostały stosowne uchwały i zarządzenie w tym zakresie (patrz niżęj). Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów
na rok szkolny 2016/2017 określi Wielkopolski Kurator Oświaty.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły można zgłaszać do 15 04.2016r.

Wniosek o przyjęcie do I klasy Szkoły Podstawowej - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (pobierz)