Dokumenty szkoły


 

                       PROGRAMY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY ROK SZKOLNY 2017/2018

        ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOBRY START


KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZSP W CZERNIEJEWIE


TEMATYKA PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH NA ROK 2017/2018

PUNKTOWY SYSTEM OCEN Z ZACHOWANIA

                           DIAGNOZY


Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole rok szkolny 2017/2018

                          PROCEDURY


WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ZAPEWNIENIA UCZNIOM NIEODPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH  W CZERNIEJEWIE

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO I INNEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH POCHODZENIA PASOŻYTNICZEGO (WSZAWICA, śWIERZB)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DZIECKA Z CUKRZYCĄ

ZESTAW PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI NA WYPADEK NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Regulamin

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Oświadczenie

                        WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 

 
SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASY I-III SP

PSO - JĘZYK POLSKI - SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

PSO - HISTORIA I WOS - SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

PSO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I INFORMATYKA

PSO - JĘZYK ANGIELSKI - KL. IV - VI i I - III GIMNAZJUM

PSO - JĘZYK NIEMIECKI - KL. IV - VI i I - III GIMNAZJUM

PSO - PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE - KL. IV - VI i I - III GIMNAZJUM

PSO - PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE W KL. IV - VI

PSO - PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE W KL. I - III G

PSO - RELIGIA - SZKOŁA PODSTAWOWA I-III

PSO - RELIGIA - SZKOŁA PODSTAWOWA IV-VI

PSO - RELIGIA - GIMNAZJUM I-III

PSO - TECHNIKA/ZAJĘCIA TECHNICZNE  W SP I G

PSO - WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV

PSO - WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA V - VI

PSO - WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA I - III GIMNAZJUM