Dokumenty szkoły


STATUT ZSP W CZERNIEJEWIE (tekst jednolity z dnia 23.05.2017r.)

 PROGRAM WYCHOWAWCZY


 PROGRAM PROFILAKTYCZNY  

 ANEKS DO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I WYCHOWAWCZEGO


 ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGOKONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZSP W CZERNIEJEWIE


TEMATYKA PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH NA ROK 2016/2017 

PUNKTOWY SYSTEM OCEN Z ZACHOWANIA OD 01.09.2014 R.


Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole rok szkolny 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZECIW ZACHOWANIOM AGRESYWNYM W SZKOLE

Program profilaktyczny - edukacja medialne

Program profilaktyki uzależnień od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie
wrzesień


WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ZAPEWNIENIA UCZNIOM NIEODPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W CZERNIEJEWIE

Procedura korzystania z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego
Procedura zapobiegania i zwalczania wszawicy

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI PRZECIWKO AGRESJI W SZKOLE - załącznik

ZAŁĄCZNIK 1 DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE

Raport z diagnozy poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów i rodziców Zespółu Szkół Publicznych w Czerniejewie

ZESTAW PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI NA WYPADEK NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Regulamin

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Oświadczenie

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASY I-III SP

PSO - JĘZYK POLSKI - SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

PSO - HISTORIA I WOS - SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

PSO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I INFORMATYKA

PSO - JĘZYK ANGIELSKI - KL. IV - VI i I - III GIMNAZJUM

PSO - JĘZYK NIEMIECKI - KL. IV - VI i I - III GIMNAZJUM

PSO - PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE - KL. IV - VI i I - III GIMNAZJUM

PSO - PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE W KL. IV - VI

PSO - PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE W KL. I - III G

PSO - RELIGIA - SZKOŁA PODSTAWOWA I-III

PSO - RELIGIA - SZKOŁA PODSTAWOWA IV-VI

PSO - RELIGIA - GIMNAZJUM I-III

PSO - TECHNIKA W SP I G

PSO - WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV

PSO - WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA V - VI

PSO - WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA I - III GIMNAZJUM