Pedagog szkolny

W Szkole Podstawowej w Czerniejewie pedagogiem szkolnym jest: mgr Agnieszka Sopolińska


Pedagog - aktualizacje

Możesz zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. Możesz liczyć na dyskrecję i zrozumienie.

Pedagog w świetle prawa:

Najważniejszym dokumentem mówiącym o pracy pedagoga szkolnego jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik Ustaw Nr 228 — 15706 — Poz. 1487). W paragrafie 15 jest następujący zapis:

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.
 • w przedszkolu, szkole i placówce mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda. W szkole i placówce może być zatrudniony również doradca zawodowy.

 

Zadania pedagoga:

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik Ustaw Nr 228 — 15706 — Poz. 1487):

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozporządzenie to precyzuje również na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogicznej. Jej elementy zbieżne są z zadaniami pedagoga szkolnego i polegają na:

 • Diagnozowaniu środowiska ucznia.
 • Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia.
 • Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
 • Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.
 • Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie.
 • Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.
 • Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 • Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia.
 • Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 • Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Godziny pracy pedagoga szkolnego