Prawa i obowiązki Rodziców

Prawa i obowiązki Rodziców

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, które z ufnością oddają szkole.
Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie warunków dla jak najlepszego rozwoju uczniów. Jest to możliwe dzięki współpracy szkoły i rodziców. Tylko współpraca jest warunkiem i drogą do sukcesu uczniów.


I. Kontakty ze szkołą

Rodzice mają prawo do:
 • Rzetelnej informacji o postępach w nauce, sukcesach i problemach swoich dzieci,
 • Wypowiadania się i wyrażania uwag o pracy szkoły i jej jakości,
 • Zapoznania z podstawowymi dokumentami szkoły:
  - Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
  - Programem Wychowawczym,
  - Statutem szkoły,

 

Rodzice mają obowiązek:
 • Usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach (w formie pisemnej lub osobiście),
 • Osobistego lub w formie pisemnej zwalniania ucznia z zajęć,
 • Uczestnictwa w spotkaniach z wychowawcami klas wg ustalonego harmonogramu,
 • Przybycia do szkoły na prośbę wychowawcy, pedagoga lub dyrektora szkoły,
 • Zapewnienia regularnego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia lekcyjne,
 • Zapewnienia warunków do przygotowania się ucznia do zajęć,
 • Ponoszenia kosztów napraw zniszczonego przez ucznia wyposażenia szkoły lub zniszczeń dokonanych przez ucznia podczas wycieczki.II. Klasyfikacje śródroczne i końcowe.

Rodzice mają prawo do:
 • Powiadomienia przez wychowawcę klasy o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych z przedmiotów edukacyjnych na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcową,
 • Uzyskania pisemnego wykazu ocen z klasyfikacji śródrocznej i końcowej przed zakończeniem semestru,
 • Złożenia podania do dyrekcji szkoły o wyznaczenie egzaminu poprawkowego dla ucznia, który otrzymał oceny niedostateczne (klasyfikacja końcowa roczna) na podstawie obowiązujących przepisów,
 • Złożenia podania do dyrekcji szkoły o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który nie został sklasyfikowany ( na podstawie obowiązujących przepisów),
 • Złożenia pisemnej prośby do dyrektora szkoły o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności w formie egzaminu sprawdzającego (na podstawie WSO),
 • Złożenia podania do dyrekcji o ponowne rozpatrzenie oceny z zachowania (na podstawie WSO),

 

Rodzice mają obowiązek:
 • Wychowywać dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie
 • Zaangażowania jako partnerzy w nauczanie ich dzieci w szkole w celu ustalenia sposobu pomocy i wsparcia dla ucznia.

 III. Nauczanie, wychowanie i opieka nad uczniem.

Rodzice mają prawo do:
 • Podjęcia decyzji o udziale dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
 • Podjęcia decyzji o udziale dziecka w zajęciach religii,
 • Poradnictwa pedagoga i wychowawcy,Złożenia podania o przyznanie zapomogi bezpłatnych podręczników, bezpłatnego dożywiania (w miarę posiadanych środków),
 • Zapoznania ze standardami wymagań egzaminacyjnych,
 • Decydowania o udziale dziecka w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych.

 

Rodzice mają obowiązek:
 • Troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowanie go do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.IV. Udział w zarządzaniu szkołą:

Rodzice mają prawo do:
 • Udziału w życiu szkoły (imprezy klasowe, szkolne, wycieczki, zabawy szkolne itp.)
 • Opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (na pisemną prośbę dyrektora, zgodnie z obowiązującymi przepisami),
 • Udziału w pracach trójek klasowych i Rady Rodziców (zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców) oraz Rady Szkoły, jeśli taki organ został powołany,
 • Gromadzenia funduszu z dobrowolnych składek rodziców (wydatkowanych wg ustalonych w regulaminie zasad).

 

Rodzice mają obowiązek:
 • Osobiście włączyć się w życie szkoły, do której uczęszcza dziecko i stanowić istotną część społeczności lokalnej,
 • Zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu dzieci w szkole.